LØSNINGER FOR FISKEINDUSTRIEN

Ing. Westad AS har det du trenger for trygg og profesjonell overvåking av lager, produksjon og transport av fisk og fiskeprodukter. I tillegg har vi alt du trenger av store og små vekter, inkludert laboratorievekter. For laboratoriet har vi også mikroskoper, pH-sett og annet utstyr. 

HAR DU KONTROLL PÅ HACCP?

(Kilde: www.mattilsynet.no)

"Ansvaret for at mat produseres, håndteres og omsettes slik at den er helsemessig trygg, ligger hos aktørene i matkjeden. HACCP er fareanalyse og kritiske styringspunkter".

"Kontroll med aktuelle risikoer er et av de mest sentrale kravene for alle som produserer og omsetter mat. Kravet omtales som HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) og er det samme som fareanalyse, farevurdering eller risikoanalyse. HACCP har til hensikt å sikre at alle helsefarer som utgjør en risiko for mattryggheten er kjent, forebygget, eliminert eller redusert til et akseptabelt nivå." 

HOVEDPRINSIPPENE I HACCP:

 1. Identifisere mulige farer
   

 2. Påvise steder hvor styring er nødvendig (CCP)
   

 3. Fastsette akseptable grenser for det enkelte punkt
   

 4. Gjennomføre overvåking for kontroll av punktene
   

 5. Foreta korrigerende tiltak hvis punktet overstiger akseptable grense
   

 6. Regelmessig å forvisse seg om at punktene 1-5 fungerer effektivt
   

 7. Gjøre registreringer og notater som viser at punktene 1-6 er oppfylt

Les Mattilsynets "Rutiner for trygg mat – en innføring i internkontroll og HACCP" >>